KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ

KADIN MECLİSİ TÜZÜĞÜ 

MADDE: 1


TANIMI:
Kadın Meclisi kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin ve her katman kadını temsil etmek üzere kurulan, kadının özgür, demokratik ve doğrudan katılımına dayanan, Marmaris Kent Konseyi çerçevesinde çalışan bir meclistir.

MADDE: 2
AMACI:
Kadınların, toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları ve sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması ve projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak.

MADDE: 3
İLKELER

1.Kadın Meclisi çalışmalarına ve toplantılarına Marmaris’te yaşayan tüm kadınlar katılabilir.

 1. Kadın Meclisi cinsiyet ayrımcılığına dayalı eğitim, hukuk, sağlık, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlardaki tüm uygulamalara karşı mücadele eder.
 2. Kadın Meclisi bağımsız olarak çalışır. Hiçbir siyasi parti ile dikey ilişki içinde olamaz.
 3. Kadın Meclisi her tür şiddete karşıdır.
 4. Çalışmalara katılımda devamlılık esastır. 3 toplantıya üst üste katılmayan kişinin üyeliği yürütme kurulu kararı son bulur.
 5. Tartışmaların niteliği ve kapsamı genel hedef ve amaçlara yönelik olmalıdır.
 6. Kadın Meclisi, üyelerinin ortak kararı çerçevesinde ve tüzüğündeki maddeler gereğince hareket eder ve uygulamalarda bulunur.
 7. Toplantılara katılmak isteyen erkekler görüş beyan eder, oy kullanamazlar.
 8. Kadın Meclisi toplantıları kamuya ve basına açık yapılır. İstisna hallerde Meclis gizlilik yetkisine sahiptir.
 9. Kadın Meclisinde alınan kararlar ve görevlerin getirmiş olduğu ayrıcalıklar özel çıkarlar doğrultusunda kullanılamaz.
 10. Kadın Meclisi kamu görevi için aday olan herhangi bir kişiyi desteklemeyeceği gibi, bir adayın leh ve aleyhinde toplantılar yapamaz ve beyanat veremez.

MADDE: 4
ORGANLAR

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Çalışma Gurupları

 1. GENEL KURUL

Kadın Meclisinin en yetkili üst kuruludur.Altı ayda bir toplanır. Gerek görüldüğünde Yürütme Kurulu veya genel kurul üyelerinin 1/5 i tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Genel Kurul aktif üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurul üç kişilik bir divan tarafından yönetilir. Divan Genel Kurul tarafından seçilen  1 Divan Başkanı ve 2 yazmandan oluşur.İlk genel kurulda kadın meclisi 2 yıl süre ile görev yapacak “kadın meclisi başkanı”nı seçer.Kadın meclisi başkanı aynı zamanda kadın meclisi yürütme kurulunun da başkanıdır.İstifa etmesi durumunda 10 gün içersinde otomatik olarak olağanüstü genel kurul toplantısı yapılarak yeni kadın meclisi başkanını seçer. Bu olağanüstü genel kurul kent konseyi başkanının başkanlığında  toplanır.

 

GENEL KURUL’ UN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Kente ve kadınlara özgü projeler kapsamında; organizasyon ve etkinliklerde görev alabilecek çalışma grupları oluşturmak.
 2. Çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin yürütme kurulu tarafından genel kurula sevk edilmesi durumunda bunları incelemek ve oylamak.
 3. Yürütme Kurulu’nu oluşturmak amacı  iki başkan yardımcısını iki yıllığına seçmek.(Seçilenlerin istifa etmeleri durumunda yerine sıradaki yedek üye alınır. )

Genel Kurulda; divan seçimi, gündem değişikliği, tüzük değişikliği, projelerin kabulü açık oylama-açık sayım ile, Yürütme Kurulunun üye seçimi ise kapalı oy-açık sayım biçiminde yapılır.

Tüzük değişikliği Yürütme Kurulu kararı ile Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda tüzük değişikliği ilekararlar SALT çoğunlukla alınır.

Yapılan Tüzük değişikliği Marmaris Kent Konseyi Genel Kurulunda kabulünden sonra geçerlilik kazanır.

II. YÜRÜTME KURULU

Genel Kurulun seçtiği bir başkan ve 2 başkan yardımcıları ile kurulan her çalışma grubunun başkanından oluşur.Görev süresi 2 yıldır.İleriki tarihlerde yürütme kuruluna katılan çalışma grubu başkanlarının yürütme kurulu üyeliği diğer yürütme kurulu üyeleriyle birlikte sona erer.Yürütme kurulu toplantılarına 2 yıl içersinde 3 kez mazeretsiz olarak katılmayan çalışma grubunun başkanı görevinden çekilmiş sayılır,yerine çalışma grubunda yenisi seçilir.

Yürütme kurulu uygulayacağı projelerde ve eylemlerde  kent konseyi yürütme kurulunun onayını almak zorundadır.Yürütme kurulunun onaylamadığı konularda ısrarlı olunması durumunda konu,kent konseyi genel kuruluna taşınır.Burada karar verilir.

 

 

YÜRÜTME KURULU’ NUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Kadın Meclisinin, amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak.
 2. Genel Kurulda alınan kararların, Kent Konseyi Yürütme Kurulu kararı ile  yürütülmesini sağlamak.
 3. Genel Kurul kararlarının ilgili mercilerce dikkate alınmasını izleyerek, gerektiğinde kamuoyu oluşturmak.
 4. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarda Kadın Meclisini temsil etmek.
 5. Kadın Meclisine katılımı arttıracak çalışmalar yapmak.
 6. Diğer illerdeki Kadın meclisleri ve kadın kuruluşları ile ilişkiye geçmek.
 7. Marmaris Kent Konseyi çalışma gruplarına, Kadın Meclisi Çalışma Gruplarının görüşlerini almak kaydı ile temsilciler göndermek.
 8. Altışar aylık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.

9, Genel Kurul toplantılarına belirlenen gün, saat ve yerde en geniş üye katılımını sağlamak.

10.Kadınların ve kentin gereksinimlerinden yola çıkarak çalışma gruplarının hazırladıkları projelerin uygulanmasında, yetkili mercilere iletiminde çalışma gruplarına yardımcı olmak.

11Çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, faaliyetlerini aksatan grup başkanlarını uyarmak, durumu genel kurula aktarmak

12.Kadın meclisinin davet edildiği ulusal ve uluslararası toplantılara katılacak olanları istekliler arasından saptamak. Katılımcıların sundukları raporları, arşivlemek ve genel kurul da duyurulmasını sağlamak.

 

 

III. ÇALIŞMA GRUPLARI

Marmaris ilçe sınırları içinde yaşayan kadınlara yönelik projeler üretmek üzere, genel kurul tarafından veya gönüllülerin talebi doğrultusunda  genel kurulun  onayı ile kurulan  çalışma birimleridir.En az beş kişi ile kurulur.Kendi içersinde bir başkan ve bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Marmaris Kent Konseyi  yürütme kurulu gerek görmesi durumunda konu benzerliği olan  çalışma gruplarıni  birleştirilebilir.Çalışma gruplarında üst üste 2 toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği dondurulur.Bu üye pasif üye statüsüne alınır.Çalışma grupları genel kurul üyesi olsun veya olmasın tüm kadınlara açıktır.Ancak çalışmaları engelleyici tutumda olanlar çalışma grubu başkanının kararı ile toplantıya alınmaz.Çalışma grupları iki genel kurul arasında en az 6 toplantı yapmak zorundadır.Bu çalışmayı yapmayan çalışma grubunu yürütme kurulu dağıtabilir.Grup salt çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

ÇALIŞMA GRUPLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 1. Kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının saptanmasını sağlamak.
 2. Gereksinimler doğrultusunda projeler oluşturmak ve projelerin yaşama geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

 

 1. Kadınların; kent sorunlarına sahip çıkmasını ve kararlarda  söz sahibi olmasını sağlar

 

çalışma grubu başkanının görevleri

Seçilen başkanlar; grupla ilgili her türlü çalışmayı takip eder. Toplantı tutanaklarının yazımından ve arşivlenmesinden, gündem saptanmasından sorumludur. Toplantı devam çizelgesini toplantı bitiminde kapatıp, kaç üyenin katıldığını belirleyerek paraf eder.

Grupta tartışılan konuları doğru ve eksiksiz biçimde ve yazılı olarak Yürütme Kuruluna iletir. Yürütme Kurulunda tartışılıp karara bağlanan konuları da yine eksiksiz ve doğru olarak çalışma grubuna ulaştırır. Başkanların katılmadığı toplantılarda bu görevi yardımcılardan biri üstlenir.

Başkan, grubun hazırladığı ve uygulama kararı aldığı projelerin genel kurula sunumunu yapar ve savunur.

Başkanın katılamayacağı toplantılara başkan yardımcılarından birinin katılmasını sağlar. Grup adına Yürütme Kuruluna bir üyenin mutlak katılımından başkan sorumludur.

Görevlerini yerine getiremeyen başkan veya yardımcıları  grup tarafından değiştirilebilir.

 

MADDE: 5
ÜYELİK VE ÜYELİK KOŞULLARI

 1. Kadın olmak.
 2. Marmaris ilçe sınırları içinde yaşıyor olmak.
 3. Üyelik kaydı için nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kuruluna başvuruda bulunmak.

Üyeler aktif ve pasif olmak üzere iki gruptan oluşur.

Aktif Üyeler :İlk Genel Kurula davet edilen üyeler kadın meclisinin aktif üyeleridir.Ayrıca çalışma gruplarında fiilen görev yapan üyelerdir.Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptirler.Art arda iki Genel Kurula katılmayan üye pasif üye konumuna düşer.

Pasif Üyeler : Çalışma gruplarında üyeliği dondurulmuş üyelerdir. Genel Kurula katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar. Çalışmalara, toplantılara yeniden katılırsa Yürütme Kurulu kararı ile  aktif üye statüsünü alırlar.

 

GEÇİCİ MADDE 1

İLK OLUŞUM  : İlk Genel Kurul, Marmaris Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından oluşturulan (davet edilen) aktif üyelerle toplanır.

 

Bunlar; Marmaris A protokolünün eşleri, Marmaris Kent Konseyindeki sivil toplum örgütleri, odalar, sendikalar, vakıfların ve kooperatiflerin kadın temsilcileri, Siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, Basın kartlı bayan gazeteciler,

her mahalleden muhtarı tarafından belirlenen en fazla beş bayan, Marmaris Kent Konseyindeki Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversitelerin bayan temsilcileri, Hastanelerden ve Okullardan ikişer bayan temsilcidir

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page