Çevre Çalışma Grubu – Genel Çalışma Yöntemi

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu (kısaca KK/ÇÇG), Kent Konseyi’ne üye sivil toplum kuruluşları tarafından yönlendirilen kişilerin gönüllü katkılarıyla faaliyet gösterir.

KK/ÇÇG’na üyelik Kent Konseyi’nin onayı sonrası kesinleşir. Ancak KK/ÇÇG’na üye olmadan da Grubun etkinliklerine katılmak mümkündür. Bu katılımlar KK/ÇÇG tarafından değerlendirilip onaylanır.

Mazeretsiz üç toplantıya üst üste katılmayan kişinin üyeliği sona erer. Mazeretler, elektronik posta (e-posta), bir toplantıda beyan veya Başkan’a telefon yoluyla olabilir. Başkan’a telefon yoluyla yapılan bildirimler Başkan tarafından toplantıda bütün üyelere bildirilir.

Çalışma yöntemi temel olarak sosyal paylaşım esaslı olup, üyelerin yaptıkları katkılar çıktı olarak derlenip ilgili kuruluşlara ve kamuoyuna sunulur. Ancak ele alınan konuların kapsamları üyelerin olanaklarını aştığından KK/ÇÇG nüve bilgiyi oluşturup bu web sitesinde yayımlar. Arzu eden kişi ve/veya kuruluşlar bu nüve bilgiye katkıda bulunup, amaçlanan çıktının oluşmasına yardım eder. Önerilen yardımların kullanılıp kullanılmayacağı, ne şekilde kullanılacağı, filtreleneceği ve benzeri unsurlar, fiziksel çıktılarda Alt Çalışma Grubu Başkanı, rapor/proje/belge gibi yazılı çıktılarda ise “Derleyici” (bakınız: Fikri Mülkiyet)tarafından belirlenir. KK/ÇÇG çıktılarına katkıda bulunanlara yazılı olarak bu katkıları belirtilir. Katkı hazırlanan bir belgeye ise katkıda bulunan kişinin kısa bir özgeçmişi bu belgede yer alır.

Aksi kararlaştırılıp, üyelere e-posta ile bildirilmediği süre, KK/ÇÇG her Çarşamba toplanır. Toplantı yer ve zamanı mevsimsel olarak değişebilir. Güncel bilgi aşağıda verilmiştir.

Zaman: 18:30

Yer: Yüzme Havuzu dersliği.

 

Yönetim Sistemi

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu (kısaca KK/ÇÇG)Yönetim ve Alt Çalışma Gruplarından oluşur. Bir kişi hem Yönetim hem de Alt Çalışma Gruplarında görev alabilir. Ancak her üyenin en az bir alanda görev alıp, katkıda bulunması zorunluluktur. Üye olunmasından sonraki bir ay içinde bir görev için gönüllü olmayan kişinin görev alacağı birim Başkan tarafından belirlenir.

Yönetim, Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman’dan oluşur. Yönetimi temsilen en az bir üyenin yapılan toplantılarda bulunması zorunludur.

Alt Çalışma Grupları en az bir kişiden oluşur ve Alt Çalışma Grubu Sorumlusu tarafından yönetilir. Alt Çalışma Grubunun faaliyetleri KK/ÇÇG tarafından denetlenir. KK/ÇÇG Alt Çalışma Grubunun oluşması, faaliyet alanlarının belirlenmesi, faaliyetlerinin sonlandırılması ve yönetimi konularında tam yetkilidir.

 

Karar Alma Sistemi

Toplantılar Yönetim’den bir kişinin (Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman sırası ile, toplantıda bulunma durumuna göre) başkanlığında yapılır.

Mümkün olduğu kadar kararların uyum içinde ve genel kabul ile alınmasına çalışılır. Ancak gerekli durumlarda oylama yapılır. Oylamaya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik durumunda kararı Başkan verir.

Gereken durumlarda Başkan e-posta ile de oylama yapabilir. Karar için yukarıda belirtilen şartlar geçerlidir.

Hangi kararların onay için üst kuruluş olan Kent Konseyi’ne götürülmesi gerektiğine Başkan karar verir.

Alt Çalışma Grupları aldıkları kararları ilk toplantıda KK/ÇÇG ile paylaşır. Ancak günlük işleyiş açısından her Alt Çalışma Grubu kendi kararlarını alıp, uygulamakta serbesttir. Buna karşın KK/ÇÇG dışındaki kişilerle ilişkiler konusunun toplantılarda tartışılması iyi bir uygulama olarak görülür. Acil durum gerektiren bir kararı telefon ve/veya e-posta yolu ile tartışmak ve sonuçlandırmak doğaldır.

Yanlış anlaşılmaları engellemek ve kurumsal hafızanın oluşmasını sağlamak için toplantılar dışında tartışılan konuların e-posta ile kayıt altına alınması tercih edilir.

Fikri Mülkiyet

Oluşan fikirler, belgeler, raporlar ve projeler ile KK/ÇÇG’nun bütün çıktıları bütünsel olarak KK/ÇÇG’nun fikri mülkiyetindedir ve izinsiz kullanılamaz.

Bir çıktı oluşurken üç grup kişiden yararlanılır:

Çıktıyı son haline getirip sunulmaya hazırlayan kişi (kısaca “Derleyici”)

Çıktının oluşması için gerekli çalışmayı yapan(lar).

Çıktının oluşmasına katkıda bulunan(lar).

Bu üç gruptan ilk ikisi “Telif Grubu” olarak adlandırılır ve ortaya çıkan çıktının fikri mülkiyeti açısından ağırlıklı söz sahibidirler.

Çıktılar bilgi olarak kamuoyuyla paylaşılabileceği gibi, uygulama önerisi olarak da bir tüzel kişiliğe sunulabilir.

Kamuoyuna sunulan çıktılarda üretilen bilgilerin kullanım sınırlaması mutlaka açıkça belirtilir.

Uygulama için bir kuruluşa sunulan çıktılar 6 ay içinde sunulan kuruluştan olumlu bir cevap alınamadığı takdirde başka bir kuruluşla paylaşılabilir. Uygulamayı kabul eden kuruluşla gerekirse telif anlaşması yapılabilir.

İki yıl içinde uygulayıcı bir kuruluş bulunamayan çalışmalarda fikri mülkiyetin aidiyeti “Telif Grubu”na geçer.

Çıktı, eğer finansmanı dışarıdan sağlanan bir projeye dönüşürse, fikri mülkiyet konusu proje belgelerinde açıkça yer alır. Bu konuda KK/ÇÇG tarafından alınan kararın mutlak “Telif Grubu” tarafından kabul edilmesi gerekir.

Bütün çıktılarda yararlanılan kişiler veya kaynaklar açıkça belirtilir.

KK/ÇÇG’nun çıktılarının ticari amaçla, tez olarak veya bir projenin hazırlanmasında nüve olarak  kullanılması KK/ÇÇG’nun iznine bağlıdır.

KK/ÇÇG tarafından yapılan çalışmalarda başka bir kuruluş/oluşum hak iddia edemez.

Alt Çalışma Grupları ve Üyeleri

Üyeler oluşturulduktan sonra her Alt Çalışma Grubu kendi yönetim sistemini (Sorumlu vb.), çalışma usullerini (etkinlikler, toplantılar, çıktılar vb.) ve çalışma yol haritasını belirler ve yayımlar. Bu bilgiler her an güncellenebilir. Çalışma Komitesi etkinliklerini Çalışma Komitesi Sorumlusu yönetir.

Üyeler Çalışma Komitelerine katkıda bulunmak zorundadır. Aktif olmayan ve/veya yeterince katkıda bulunmayan üyeler Çalışma Komitesi Sorumlusunun önerisi ile KK/ÇÇG tarafından üyelikten çıkarılır.

KK/ÇÇG tarafından aksine karar alınmadıkça bütün çıktılar Kent Konseyi Web Sitesinde (kısaca Web Sitesi)yayınlanıp halkla paylaşılır.

Her Çalışma Komitesinin belirleyeceği bir üye iletişimden sorumludur. Bu üye, Çalışma Komitesi ile ilgili bilgileri güncellemek ve başta Web Sitesi olmak üzere belirlenen ortamlarda yayımlamakla yükümlüdür.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page