Çevre Çalışma Grubu – Geri Dönüşüm Grubu

Geri Dönüşüm Grubu öncelikle geri dönüşüm ve katı atık toplanması konularında çalışmak üzere kuruldu. Daha sonra çalışmalarını atık yağ ve atık pil toplanması ve değerlendirilmesini de kapsayacak şekilde genişletti. Grup çalışmaları sırasında gerek bölge belediyeleri, gerekse belediyeler tarafından bu konuda yetkilendirilen Mariç-Belbir ile beraber çalışmaktadır. Ayrıca katı atık, yağ ve pil toplama konularında faaliyet gösteren kuruluşlarla da işbirliği yapmaktadır.

Geri dönüşüm, katı atık toplanması, eğitim:

Üyeler: Melda Avcı, Kadriye Madran, Duygu Dündar, Sükriye Gürsoy, Sema Güner, Türkan Köşker

Amaç: Marmaris ve civarında geri dönüşüm ve katı atık toplama sistemlerinin oturtulması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve denetlenmesi için süreç yönetimi ve bu konuda eğitim planlaması ve yürütülmesi.

Yöntem: Bilgi/Öneri Üretme (araştırma yapma, rapor hazırlama/sunma, görüş oluşturma vb.)

Kamuoyu oluşturma (medyayı kullanarak bilgilendirme, toplantı/seminer düzenleme, vb.)

Kuruluşlar arasında koordinasyon ve uyum sağlama (toplantı düzenleme, politika, strateji belirleme, iletişin kanallarını iyileştirme, dokümantasyon, arşivleme)

Denetleme/Gözetleme (verilen sözlerin, yapılan anlaşmaların, yürütülen protokollerin takibi)

Mevcut Durum ve İzlenecek Süreç: Bu konuda bölge belediyelerinin ve Mariç-Belbir’in geçmişteki çalışmalarından yola çıkarak bugünkü durumu araştırmakla başlayan çalışmalar ilgili kurumları tek tek ziyaret edip, toplantılarımıza davet ederek bizleri bilgilendirmelerini sağlamakla devam etmektedir. Bu aşamada ilgili kurum veya birimlerin arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi ve kurulmakta olan sistemin verimliliğinin arttırılması konularına öncelik verilmiştir. Geri dönüşüm konusunda ambalaj malzemeleri haricinde atık pillerin ve atık yağların üzerinde de durulmaktadır. Bu konudaki yasal düzenlemeler, yasal gereksinimler, ilgili kuruluşlar arasında imzalanan protokoller ve Katı Atık Yönetim Planı incelenmektedir. Bu incelemeler sonunda ilgili kuruluşlarla bir toplantı yapılacak ve varsa gerekli değişiklikler önerilerek bir Uygulama Planı oluşturulacaktır. Bu plan Kent Konseyi web sitesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu planın uygulanması takip edilecek ve gelişmeler basınla ve Kent Konseyi web sitesi kanalıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yılda iki defa ilgili kuruluşlarla toplantı yapılıp, gelişmeler gözden geçirilecek, iyileştirmeler yapılacaktır. Belirli aralıklarla çalışmalar raporlanacak ve ilgili kuruluşların bağlı oldukları üst kuruluşlarla paylaşılacaktır. Dağıtılan raporlar olgunlaşma döneminden sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page