GENÇLİK MECLİSİ – YÖNERGESİ

MARMARİS KENT KONSEYİ

GENÇLİK MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Marmaris ilçesinde yaşayan gençlerin (15-29 yaş arası)  meclis çatısı altında yaratılan uzlaşma ortamında demokratik katılımını sağlayarak, yerel ulusal ve küresel konularda temsil kabiliyetini geliştirmek, kent ve gençlik sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması vb gibi konularda çalışma yürüten Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge; Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisinin oluşumunu, görevlerini, çalışma ilkelerini, üyelik, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönergenin dayanağı 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 76. Maddesine ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı( 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik) ve Kent Konseyi yönetmeliğinin 12. ve 16. Maddelerine ve Marmaris Kent Konseyi Yönergesinin 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye: Marmaris Belediyesini,

b)Kent Konseyi: Marmaris Kent Konseyini,

c)Meclis: Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisini,

d)Genel Kurul: Gençlik Meclisi Genel Kurulunu,

e)Yürütme Kurulu: Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunu,

f)Başkan: Gençlik Meclisi Başkanını,

g)Bireysel/Gönüllü üye: Gençlik Meclisi Bireysel/Gönüllü üyelerini, ifade eder.

.

İKİNCİ BÖLÜM

Gençlik Meclisi Oluşumu ve Üyeleri, Organları

 

Gençlik Meclisinin Oluşumu ve Üyeleri

MADDE 5 – (1) Gençlik Meclisi genel kurulu aşağıda belirtilen üyelerinin 15-29 yaş arası bir kadın ve bir erkek temsilcisinden oluşur. Bu üyeler;

 1. Mahallin en büyük mülki amiri veya temsilcisi,
 2. Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 3. Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
 4. Marmaris Belediyesi sınırları içinde mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
 5. Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
 6. Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
 7. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
 8. Gençlik Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri,
 9. Bireysel/Gönüllü aktif üyelerinin arasından 1/10 oranında seçilen temsilcileri,
 10. Her mahalle meclisinden seçilen bir kadın bir erkek temsilcilerdir.

 

Organları

MADDE 6 – Gençlik Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yürütme Kurulu
 3. c) Bireysel/gönüllü üye

 

Genel Kurul

 

MADDE 7 – (1) Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu, meclisin en yetkili organı olup 5. maddede sayılan üyelerden oluşur.

(2) Gençlik Meclisi seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçileceği her genel kurul toplantısı tarihinden sonra en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilir. (Eğer bu 90 gün okulların kapalı olduğu bir tarihe denk gelirse Kent Konseyi Yürütme Kurulu genel kurul tarihini okulların açılış gününden sonraki bir tarih olarak belirleyebilir.).

(3) Üyeleri arasından bir başkan ve iki yazman olarak Divan Kurulu belirlendikten sonra önce 1 meclis başkanı sonra 6 asil ve 6 yedek üye yürütme kurulunu oluşturmak için seçilir.

(4) Gençlik Meclisi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(5) Gençlik Meclisi her sene bir seçimsiz Genel Kurul gerçekleştirir. Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır salt çoğunluk sağlanmaz ise ileri bir tarihte katılanlar ile toplanır. Bu toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Seçimsiz Genel Kurula Divan başkanı olarak Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye toplantıya başkanlık eder.

(7) Genel Kurul; meclisten gelen önerileri görüşerek karara bağlar  veya tekrar görüşülmek üzere meclise gönderebilir.

(8) Gençlik Meclisi başkanının herhangi bir sebepten dolayı görevinden ayrılması sonucu, bir defaya mahsus Yürütme Kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle seçilen üye Gençlik Meclisi başkanlığına getirilir, yerine de yedek üye yürütmeye katılır.

(9) Gençlik Meclisi olağanüstü toplantı çağrısı ya Gençlik Meclisi Yürütme Kurulunun aldığı kararın Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanması ya da Gençlik Meclisi üye tam sayısının 2/3’ünün teklifi üzerine gerçekleşir. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yürütme Kurulu

MADDE 8 – (1) Gençlik Meclisi Genel Kurulunda seçilen; Gençlik Meclisinin amaç ve ilkeler doğrultusunda eylem, etkinlik ve çalışmalar yapmasını sağlayan ve organize eden Meclis Başkanı ve 6 üyeden oluşur. Yürütme Kuruluna Gençlik Meclisi Başkanı başkanlık eder.

(2) Yürütme Kurulu, adayların oylamada aldıkları oy sayısının sıralanması ile birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak için belirlenir.

(3) Yürütme Kurulu toplantılarına Gençlik Meclisi başkanı başkanlık eder, bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun belirleyeceği üye başkanlık eder.

(4) Yürütme Kurulu kendi belirlediği gündem ve rutinle toplanır.

Bireysel/gönüllü toplantı ve görüşme usulü

MADDE 9 –  (1) Gençlik Meclisi, kent konseyi bilgisi dâhilinde ve meclis başkanının başkanlığında bireysel/gönüllü katılımcıları ile ayda bir toplanır. Bireysel-gönüllü katılımcılar aktif ve pasif üye olarak ayrılırlar. Bireysel-gönüllü katılımcılardan meclise üye oldukları tarihten itibaren ayda bir tertiplenen bu toplantıların mazeretli/mazeretsiz dördüne katılmayan bireysel/gönüllü katılımcılar aktif üyeliğini kaybeder. Aktif üyeliğini kaybedenler oy kullanamaz ve delege olamaz. Seçimli genel kurul tarihine 180 gün ve daha az kala üye olanlar oy kullanamaz ve delege olamaz.

(2) Toplantılar gündemli olmak zorundadır. Alınan kararlar ve planlanan etkinlikler kayıt altına alınarak imzalanır ve Kent Konseyine sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Gençlik Meclisinin Görevleri ve Çalışma İlkeleri

 

Gençlik Meclisinin Görevleri

MADDE 10-  Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisinin görevleri;

 1. a) Marmaris Kent Konseyi görev ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
 2. b) Gençlerin toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz ve fikir sahibi olmalarını ve her alanda öneri ve taleplerinin dile getirmelerini sağlamak,
 3. c) Gençlerin kent ve gençlik sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesini sağlamak,

ç) Gençlerin ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamak,

 1. d) Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel ve sosyal içerikli olan çalışmalarda bulunmak,
 2. e) Gençlerin karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlanmak,
 3. f) Farkında olan, aktif yaşayan, çevreci düşünen, fikri ve söyleyecek sözü olan gençlerle gönüllülük çerçevesinde eşit bir yapıda, ayrımcılığa, şiddete ve tekdüzeleşmeye karşı çalışmalar yürütmek,
 4. g) Kentteki tüm örgütlü ve örgütsüz gençlere ulaşarak tüm gençler arasındaki iletişimin geliştirilmesini, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini sağlamak,

ğ) Gençlerle ilgili öncelikli konuların kentin ortak gündemine taşınmasını sağlamak,

(h) Dayanışma ve paylaşım çerçevesinde çalışma alışkanlığı kazandırmak, girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkarıp, geliştirerek araştıran, üreten, topluma ve ülkesine yararlı bireyler olmasını sağlamak,

Gençlik Meclisi Çalışma İlkeleri

MADDE 11- (1) Kent gençliğinin sesini yükseltir ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

(2) Gençliğin doğasına uygun, alternatif, yenilikçi ve özgürlükçü çalışmalar yapılmasını sağlar,

(3) Eğlenceli, politik ve özgür bir tartışma zemini ortamlarıyla farklılıklara açık ve cinsiyet eşitliğine dayanarak gençlere samimi, üretken, kent dinamikleri içerisinde aktif roller verilmesini sağlayarak temsil kabiliyetlerini geliştirir,

(4) Birlikte çalışma alışkanlıklarını geliştirerek, gençliğe ortaklık anlayışı kazandırıp, kendi potansiyelleri ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlar,

(5) Evrensel ve iç barışa katkıda bulunmalarını, kültürler arası yakınlaşmayı ve dayanışmayı, Laik, bilimsel ve demokratik eğitim anlayışını korumayı ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmelerini sağlar,

(6) Katılımcılığı arttırarak; kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişimsel konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını sağlar,

(7) İnsan haklarına ve çevreye duyarlılıklarını arttırmalarını ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmelerini sağlar,

(8) Gençlik Meclisinin kent konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları etkinlikler ve ziyaretler kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyelikten Çıkarma

MADDE 12–  Kent Konseyi Gençlik Meclisi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve amaçlarını zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenidir. Üyelikten çıkarma; nedeni ile birlikte ilgiliye yazılı olarak bildirildikten ve ilgilinin savunması alındıktan sonra, Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tarafından verilir. Karar oy çokluğu ile alınır.

Yürürlük

MADDE 13 – Bu Esaslar, Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – Bu Esaslar hükümlerini Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

GEÇİCİ MADDE: Bu Tüzüğün 7.maddesinin 3. bendi ile 8.maddesinin 2. bendi ilk seçimli genel kurulda uygulanır.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page