KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

MARMARİS KENT KONSEYİ

KADIN MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Marmaris ilçesinde yaşayan kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olması, kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesi, kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarının sağlanması, projelerin yetkili birimlere ulaştırılmasında etkili çoğunluk olarak temsil edilmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet ile siyasi alanda fırsat eşitliği çalışmaları için oluşturulan Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – Bu yönerge; Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisinin oluşumunu, görevlerini, çalışma ilkelerini, üyelik, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu yönergenin dayanağı 3.7.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye kanununun 76. Maddesine ve 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı( 06.06.2009 tarih ve 27250 sayılı değişiklik) ve Kent Konseyi yönetmeliğinin 12. ve 16. Maddelerine ve Marmaris Kent Konseyi Yönergesinin 2. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu yönergenin uygulanmasında;

a)Belediye: Marmaris Belediyesini,

b)Kent Konseyi: Marmaris Kent Konseyini,

c)Meclis: Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisini,

d)Genel Kurul: Kadın Meclisi Genel Kurulunu,

e)Yürütme Kurulu: Kadın Meclisi Yürütme Kurulunu,

f)Başkan: Kadın Meclisi Başkanını,

g)Bireysel/Gönüllü üye: Kadın Meclisi Bireysel/Gönüllü üyelerini, ifade eder.

.

İKİNCİ BÖLÜM

Kadın Meclisi Oluşumu ve Üyeleri, Organları

Kadın Meclisinin Oluşumu ve Üyeleri

MADDE 5 – (1) Kadın Meclisi genel kurulu aşağıda belirtilen üyelerinin bir kadın ve bir erkek temsilcisinden oluşur. Bu üyeler;

 1. Mahallin en büyük mülki amiri veya temsilcisi,
 2. Belediye Başkanı veya temsilcisi,
 3. Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,
 4. Marmaris Belediyesi sınırları içinde mahalle muhtarlarının toplam muhtar sayısının yüzde 30’unu geçmemek ve 20’den az olmamak üzere kendi aralarından seçecekleri temsilcileri,
 5. Beldede teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,
 6. Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci, üniversite sayısının birden fazla olması durumunda her üniversiteden birer temsilci,
 7. Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri,
 8. Kadın Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyeleri,
 9. Bireysel/Gönüllü aktif üyelerinin arasından 1/10 oranında seçilen temsilciler,
 10. Her mahalle meclisinden seçilen bir kadın temsilcidir.

Organları

MADDE 6 – Kadın Meclisi aşağıdaki organlardan oluşur:

 1. a) Genel Kurul
 2. b) Yürütme Kurulu
 3. c) Bireysel/gönüllü üye

Genel Kurul

MADDE 7 – (1) Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu, meclisin en yetkili organı olup 5. maddede sayılan temsilcilerden oluşur.

(2) Kadın Meclisi seçimli Genel Kurulu, Kent Konseyi Yürütme Kurulunun seçildiği her genel kurul toplantısı tarihinden sonra en geç 90 (doksan) gün içinde gerçekleştirilir.

(3) Üyeleri arasından bir başkan ve iki yazman olarak Divan Kurulu belirlendikten sonra önce 1 meclis başkanı sonra 6 asil ve 6 yedek üye yürütme kurulunu oluşturmak için seçilir.

(4) Kadın Meclisi başkanının seçimi için ilk oylamada üye tamsayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü tur oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oyu alan aday, başkan seçilmiş olur.

(5) Kadın Meclisi her sene bir seçimsiz Genel Kurul gerçekleştirir. Üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır salt çoğunluk sağlanmaz ise ileri bir tarihte katılanlar ile toplanır. Bu toplantıda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(6) Seçimsiz Genel Kurula Divan başkanı olarak Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun belirleyeceği üye toplantıya başkanlık eder.

(7) Genel Kurul meclisten gelen önerileri görüşerek karara bağlar  veya tekrar görüşülmek üzere meclise gönderebilir.

(8) Kadın Meclisi başkanının herhangi bir sebepten dolayı görevinden ayrılması sonucu, bir defaya mahsus Yürütme Kurulu üyeleri arasında yapılan seçimle seçilen üye Kadın Meclisi başkanlığına getirilir, yerine de yedek üye yürütmeye katılır.

(9) Kadın Meclisi olağanüstü toplantı çağrısı ya Kadın Meclisi Yürütme Kurulunun aldığı kararın Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından onaylanması ya da Kadın Meclisi üye tam sayısının 2/3’ünün teklifi üzerine gerçekleşir. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Yürütme Kurulu

MADDE 8 – (1) Kadın Meclisi Genel Kurulunda seçilen; Kadın Meclisinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda eylem, etkinlik ve çalışmalar yapmasını sağlayan ve organize eden Meclis Başkanı ve 6 üyeden oluşur. Yürütme Kuruluna Kadın Meclisi Başkanı başkanlık eder.

(2) Yürütme Kurulu, adayların oylamada aldıkları oy sayısının sıralanması ile birinci dönem için iki, ikinci dönem için üç yıl görev yapmak için belirlenir.

(3) Yürütme Kurulu toplantılarına Kadın Meclisi başkanı başkanlık eder, bulunmaması halinde Yürütme Kurulunun belirleyeceği üye başkanlık eder.

(4) Yürütme Kurulu, kendi belirlediği gündem ve rutinle toplanır.

Bireysel/gönüllü toplantı ve görüşme usulü

MADDE 9 –  (1) Kadın Meclisi, kent konseyi bilgisi dâhilinde ve meclis başkanının başkanlığında bireysel/gönüllü katılımcıları ile ayda bir toplanır. Bireysel-gönüllü katılımcılar aktif ve pasif üye olarak ayrılırlar. Bireysel-gönüllü katılımcılardan meclise üye oldukları tarihten itibaren ayda bir tertiplenen bu toplantıların mazeretli/mazeretsiz dördüne katılmayan bireysel/gönüllü katılımcılar aktif üyeliğini kaybeder. Aktif üyeliğini kaybedenler oy kullanamaz ve delege olamaz. Seçimli genel kurul tarihine 180 gün ve daha az kala üye olanlar oy kullanamaz ve delege olamaz.

(2) Toplantılar gündemli olmak zorundadır. Alınan kararlar ve planlanan etkinlikler kayıt altına alınarak imzalanır ve Kent Konseyine sunulur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadın Meclisinin Görevleri ve Çalışma İlkeleri

Kadın Meclisinin Görevleri

MADDE 10 –  Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisinin görevleri

 1. a) Marmaris Kent Konseyi görev ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
 2. b) Kadınların yaşamın her alanında yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, kadını hedef alan her türlü şiddetle mücadele etmek ve bu mücadelenin en önemli ayağı olarak toplumsal farkındalık yaratmak,
 3. c) Çağdaş yaşamda anne, eş vb gibi kimliklerle değil kadın kimliği ön plana çıkartılarak kadınların sosyal-kültürel ve bilimsel gelişme içinde özgür düşünen, hak ve özgürlüklere saygılı, üretken ve eşit haklara sahip bireyler olması yolunda katkı koymayı ve bu amaç doğrultusunda eğitim, araştırma vb gibi etkinliklerde bulunmak,

ç) Kadınların toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarında söz sahibi olmasını sağlamak,

 1. d) Kadınların kent ve kadın sorunları, sorumlulukları konusunda bilinçlenmesi, politikalar oluşturması, kentsel yaşama katılma ve kente ait olma duygularının geliştirilmesini sağlamak,
 2. e) Kadınların ihtiyaç ve sorunlarından yola çıkarak taleplerinin belirlenmesi, çözümler ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamak,
 3. f) Kadınların karar alma süreçlerine ve kentsel yaşamın her alanına etkin olarak katılımını sağlamak,
 4. g) Kentteki tüm örgütlü ve örgütsüz kadınlara ulaşarak tüm kadınlar arasındaki iletişimin geliştirilmesini, bilgi ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesini sağlamak,

ğ) Kadınlarla ilgili öncelikli konuların kentin ortak gündemine taşınmasını sağlamak,

Kadın Meclisi Çalışma İlkeleri

MADDE 11- (1) Kadın Meclisi çalışmaları, Kent Konseyi ilkeleri temelinde, insan haklarının ve cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadın bakış açısının geliştirilmesi doğrultusunda sürdürülür.

(2) Kadın Meclisinin kent konseyi adına yapacakları çalışmalar, basın açıklamaları, etkinlikler ve ziyaretler kent konseyi yürütme kurulunda kabul edildikten sonra yapılır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üyelikten Çıkarma

MADDE 12–  Kent Konseyi Kadın Meclisi hükümlerine aykırı davranmak, kent konseyi ilke ve amaçlarını zedeleyen tutum ve davranışlarda bulunmak üyelikten çıkarılma nedenidir. Üyelikten çıkarma; nedeni ile birlikte ilgiliye yazılı olarak bildirildikten ve ilgilinin savunması alındıktan sonra, Kadın Meclisi Yürütme Kurulu tarafından verilir. Karar oy çokluğu ile alınır.

 

Yürürlük

 

MADDE 13 – Bu Esaslar, Kent Konseyi Genel Kurul toplantısında kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 14 – Bu Esaslar hükümlerini Kadın Meclisi Yürütme Kurulu yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE: Bu Tüzüğün 7.maddesinin 3. bendi ile 8.maddesinin 2. bendi ilk seçimli genel kurulda uygulanır.

 

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page