Mahalle Meclisi Yönergesi

MARMARİS KENT KONSEYİ

MAHALLE MECLİSLERİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar

1-Amaç

Mahalle Meclisleri halkın yerel yönetim ve karar süreçlerine katılımının sağlanması, mahallenin birikim ve potansiyelinin örgütlenerek yaşam kalitesinin yükseltilmesi, mahalle ölçeğinde komşuluk bilincinin geliştirilmesi, mahallenin  ekonomik, sosyal, kültürel, bilimsel ve demokratik gelişme olanağının sağlanması, dayanışma ve uzlaşı kültürünün geliştirilmesi amacıyla;  kentin sosyal, ekonomik ve çevreyle ilgili sürdürülebilirliğinin, sorunlarının, vizyonunun tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği, ortak aklın ve uzlaşının esas olduğu,  yönetişim anlayışına dayalı, Marmaris İlçesinde bulunan her bir mahallede yaşayanların kent yönetimine katılmalarını, kaliteli ve yaşanabilir bir kentin yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen ve gönüllülük esasına dayalı bir yapı olarak kurulmuştur.

2-Dayanak

Mahalle Meclisleri, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun Mahalle ve Yönetimi başlıklı 9. Maddesi ve Hemşeri Hukuku başlıklı 13. Maddesi yasal dayanak alınarak oluşturulmuştur.

Madde 9: ‘’Belediyeler kararlarında mahallelinin/hemşerilerin ortak isteklerini göz önünde bulundurma ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede mahalle muhtarlarına önemli görevler düşmektedir. Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmekle … Yükümlüdür.’’

Madde 13: ‘’Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir ve hemşerilerin belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Belediye, hemşeriler arasında sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmakla ve bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemler almakla görevlidir.’’

3-Kapsam

Marmaris İlçesinde bulunan 25 mahalleyi kapsamaktadır.

4-Tanımlar

Bu Yönergenin uygulanmasında;

Belediye: Marmaris Belediyesi’ni

Kent Konseyi: Marmaris Kent Konseyi’ni

Mahalle Meclisleri: Marmaris Mahalle Meclisleri’ni tanımlamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mahalle Meclislerinin Görev ve Sorumlulukları, İlkeleri, Oluşum ve İşleyişi

5-Mahalle Meclislerinin Görev Ve Sorumlulukları

Mahalle Meclisleri, mahallenin ortak ihtiyaçlarını belirlemek, yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve mahallelinin kamu yönetimlerinin karar süreçlerine katılımını sağlamak konularında çalışmalar yürütür. Mahallesiyle ilgili önceliklere karar verir ve fikirler üretir, mahallelilik kültürünü ve demokrasi bilincini geliştirecek çalışmalar yapar. Belediyenin ve diğer kurumların asli görevleri ile ilgili görüşmeler muhtarlık tarafından yürütülür. Kent gündemi ile ilgili konularda Kent Konseyi Meclis ve Çalışma grupları ile istişare ve ortak çalışmalarda bulunur. Mahallenin özeline yönelik sorunlara mahalle bazında çözümler üretir. Belediye ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen eğitim ve etkinliklere katılım sağlar. Bir arada sohbet etmenin ve daha iyi bir mahalle yaşamı için dayanışmanın tohumlarının da ekileceği toplantı, şenlik, sergi, turnuva vb. etkinlikler yapar.

6-Mahalle Meclislerinin İlkeleri

Şeffaflık

Mahalle Meclisleri çalışmasının tüm evrelerinde şeffaflık esas alınır.  Meclis toplantıları bütün üyelere, halk toplantıları mahallenin tamamına duyurulur. Meclis kararları ve  toplantılar mahalle sakinlerine açıktır ve bilgi paylaşımı tarafsız eksiksiz ve koşulsuz yapılır.

Gönüllülük

Mahalle Meclisleri çalışmasına gönüllü katılım esastır. Meclisler hiçbir şekilde para toplayamaz, kar veya çıkar amaçlı  çalışmalar yürütemez, yürütülen çalışmalara dahil olamaz.

Tarafsızlık

Mahalle Meclisleri tüm siyasi yapılara eşit mesafede durur. Mahalle Meclisleri çalışmasında hiçbir siyasi parti ya da yapının örgütlenme ve propaganda faaliyeti yürütülemez.

Evrensel İnsan Haklarına Saygı

Mahalle Meclisleri çalışmasında Evrensel insan haklarına aykırı olarak din, dil, ırk, mezhep, kültür, sınıf ve cinsiyet ayrımcılığı yapılamaz.

7-Mahalle Meclislerinin Oluşumu

Mahalle Meclisleri gönüllülerden ve doğal üyelerden oluşur.

Mahalle Meclisleri Gönüllü Üyeler

Mahalle meclisi oluşturmak için Kent Konseyi tarafından yapılan seri toplantılar sonucu oluşturulan meclise, özgür iradesi ile katılmak isteyenler meclis üyesi olurlar.

Toplantılara katılmakta özen göstermeyenlerin Meclis üyeliği Mahalle Meclisi kararıyla düşer. İlk toplantıda katılmak isteyenler arasından meclis kararıyla biri yerine alınabilir.

Doğal Üyeler

Muhtar, muhtarlık asıl azaları, okul aile birliği temsilcisi, okul öğrenci temsilcisi, aile sağlığı merkezi temsilcisi ve mahallede bulunan STK’ların (dernek, birlik, kulüp, kooperatif vb.) temsilcileridir. Doğal üyelerden katılmak istemeyenler zorlanmaz.

Yürütme Kurulu

Mahalle Meclisleri seçiminden sonra yapılacak ilk Meclis toplantısında Yürütme Kurulu seçimi gerçekleştirilir.

Yürütme Kurulu;

Başkan: Doğal Başkan Muhtardır.(Muhtar başkanlığı istemezse yürütme kurulu arasından başkan seçimini gerçekleştirir)

4 Yürütme Kurulu üyesi

olmak üzere 5 kişiden oluşur. Yürütme Kurulu’nun görevleri; mahallede bulunan  STK’ların Meclise temsilci düzeyinde katılımını sağlamak, halk toplantılarının mahalleliye duyurulması, Kent Konseyi ile iletişim kurmak ve mahalle Meclisi toplantılarının gündemini belirleyerek toplantıların sağlıklı yürütülmesini sağlamaktır.

8-Mahalle Meclislerinin İşleyişi

Mahalle Meclisleri en az ayda bir kez toplanır.

Toplantıya katılan üyeler toplantı hazirun cetvelini imzaladıktan sonra toplantıya geçilir.

Meclis Başkanı tarafından toplantının gündemleri üyelerin de önerileriyle oluşturulur.

Alınan kararlar ve mutlaka Karar defterine yazılır. Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak fotokopisi alınır ve Kent Konseyi’ne ulaştırılır.

Önceki toplantılarda alınan kararların ilgili kurum/kuruluşlara aktarılması sonucunda gelen cevaplar varsa, öncelikli olarak bu yazılı cevaplar Meclis üyeleriyle paylaşılır.

Mahalle Meclisinde kararlar uzlaşılarak alınır.

Mahallenin bir bölümünü veya genelini önemli derecede etkileyecek  uygulamalarda (imar planı değişiklikleri, kentsel yenileme, vizyon projeler vb.) mahallenin ilgili bölümü veya genelinde mahalle sakinlerine çağrı yapılarak halk toplantısı düzenlenir ve toplantıdan çıkan karar mahalle Meclisi kararı olarak kabul edilir.

Mahalle Meclisleri proje/konu temelli komisyonlar oluşturabilir.

Mahalle Meclisleri gerek duyulan hallerde diğer mahalle Meclisleriyle birlikte ortak çalışmalar yürütebilir ve bölgesel kararlar alabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temsiliyet, Sekretarya, Bütçe, Yürütme

9-Temsiliyet

Mahalle Meclislerinin Kent Konseyi Genel Kurulu’nda 5 kişi ile temsil hakkı vardır. Temsilciler her mahalle Meclisi tarafından üyeleri arasındaki seçimle belirlenir. Ayrıca Mahalle Meclisi tarafından belirlenecek olan 15 -29 yaş aralığındaki bir kadın bir erkek de Marmaris Kent Konseyi Gençlik Meclisi delegesi olarak seçilir.

10-Sekretarya ve Bütçe

Mahalle Meclislerinin sekretarya hizmetleri Kent Konseyi sekreteryası tarafından yürütülür. Mahalle Meclisleri toplantı, eğitim, etkinlik ve benzeri konularda Kent Konseyi’nden destek alır.  Meclislerin kampanya, etkinlik, proje, imza kampanyaları vb. faaliyetler gerçekleştirme talebinde bulunması durumunda, yapılacak çalışma  için gerekli materyaller (afiş, broşür, sosyal medya duyurusu, ses sistemi vb.) Kent Konseyi tarafından temin edilir ve gerekli hallerde danışma ihtiyacının karşılanması için uzmanlarla iletişim sağlanır. 

10-Yürütme

Bu Yönerge Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından yürütülür ve Genel Kurul tarafından değiştirilir.

PaylaşShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page